logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
info@zilbyt.sk
phone Klientske centrum:
Ekonomický úsek:
+421 41/56 53 134
+421 41/56 30 049
bus Trolejbusové linky:
Autobusové linky:
4, 5, 6, 7, 14
20
logo2
home ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
010 08 Žilina
e-mail E-mail:
Dispečing:
info@zilbyt.sk
dispecing@zilbyt.sk
     
phone Technický úsek:
+421 41/56 53 134
Havarijná služba
/non-stop/:
+421 905 30 30 5
logo2
home

Prevádzka pohrebísk
a domov smútku:
M. Rázusa 1129, 010 01 Žilina
e-mail E-mail:
refcintorin@zilbyt.sk
     
phone Správa pohrebísk:
0905 50 90 90
https://old.zilbyt.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/hlavicka-malagk-is-103.pnglink

ŽILBYT s.r.o. v zmysle novely zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zriadilo bankové účty pre každý bytový dom. Každý užívateľ bytu obdržal mesačný predpis za služby spojené s užívaním bytu, kde má uvedené číslo účtu, variabilný symbol a pri splátkových kalendároch aj špecifický symbol.

Žiadame Vás, aby ste uhrádzali platby na tento účet a správne uviedli variabilný symbol (VS) a špecifický symbol (ŠS). V opačnom prípade platba nebude zrealizovaná a za jej vyhľadávanie sme oprávnení Vám účtovať poplatok v zmysle cenníka spoločnosti.

ČÍSLO ÚČTU:
Nájomníci:    IBAN: SK45 5600 0000 0003 3035 1014   Prima banka Slovensko


                     IBAN: SK92 1100 0000 0026 2215 0766   Tatra Banka (platnosť účtu končí 31.12.2022)      
 
Vlastníci:       osobitný účet       

VARIABILNÝ SYMBOL: 

  • 10  miestny    
  • 4  miesta číslo bytového domu
  • 2  miesta číslo vchodu
  • 3  miesta číslo bytu
  • 1  miesto poradie nájomcu     

Vzor: NOVÁK Peter, byt. domu 8432 – Za Hornádom 9/8: 8432090081

KONŠTANTNÝ SYMBOL:  0308    
ŠPECIFICKÝ SYMBOL:  podľa určenia

Opakovane upozorňujeme užívateľov bytov, že platby je možné realizovať:

  • bezhotovostným prevodom z účtu,
  • hotovostným vkladom v pokladni spoločnosti  
  • poštovými poukazmi , ktorých predtlač je možne si vyzdvihnúť v klientskom centre spoločnosti


Predpis nájomného za plnenia spojené s užívaním bytu je splatný do 25. dňa daného mesiaca (t. j. za január 2013 je splatný do 25.01.2013) za byty, do 15. dňa daného mesiaca (t. j. za január 2013 je splatný do 15.01.2013) za NP a garáže.

Ďalej žiadame užívateľov bytov a NP, aby v prípade zmeny bankového účtu, z ktorého realizujú úhrady platieb túto zmenu oznámili ŽILBYT s.r.o. v učtárni nájomného.

Poplatky a ceny prác od 1.1.2013
Kompletný prehľad poplatkov a cien prác platný od 1.1.2013 nájdete tu. – cenník spoplatnenia